ยุทธศาสตร์ กรมแพทย์ทหารบก

พ.ศ. 2560 - 2564
เป็นองค์กรด้านการแพทย์ทหาร ที่เป็นที่เชื่อมั่นของกองทัพ ประชาชน และภูมิภาค