ปีงบประมาณ 2560
 เป้าหมาย : N/A
 3 เดือน  6 เดือน  9 เดือน  12 เดือน
ปีงบประมาณ 2561
 
 3 เดือน  6 เดือน  9 เดือน  12 เดือน

70.94

67.58

67.31

63.52

ปีงบประมาณ 2562
 เป้าหมาย : 60
 3 เดือน  6 เดือน  9 เดือน  12 เดือน

64.13

67.43

67.53

63.13

ปีงบประมาณ 2563
 เป้าหมาย : 60
 3 เดือน  6 เดือน  9 เดือน  12 เดือน

61.15

ปีงบประมาณ 2564
 เป้าหมาย : 60
 3 เดือน  6 เดือน  9 เดือน  12 เดือน
ปีงบประมาณ 2560
 เป้าหมาย : N/A
 3 เดือน  6 เดือน  9 เดือน  12 เดือน
ปีงบประมาณ 2561
 
 3 เดือน  6 เดือน  9 เดือน  12 เดือน

89.34

77.39

80.73

72.94

ปีงบประมาณ 2562
 เป้าหมาย : 80
 3 เดือน  6 เดือน  9 เดือน  12 เดือน

65.06

66.54

71.25

76.92

ปีงบประมาณ 2563
 เป้าหมาย : 80
 3 เดือน  6 เดือน  9 เดือน  12 เดือน

95.03

ปีงบประมาณ 2564
 เป้าหมาย : 80
 3 เดือน  6 เดือน  9 เดือน  12 เดือน
ปีงบประมาณ 2560
 เป้าหมาย : N/A
 3 เดือน  6 เดือน  9 เดือน  12 เดือน
ปีงบประมาณ 2561
 
 3 เดือน  6 เดือน  9 เดือน  12 เดือน

118.75

105.9

101.69

93.79

ปีงบประมาณ 2562
 เป้าหมาย : 100
 3 เดือน  6 เดือน  9 เดือน  12 เดือน

100.48

95.88

97.33

94.77

ปีงบประมาณ 2563
 เป้าหมาย : 100
 3 เดือน  6 เดือน  9 เดือน  12 เดือน

93.54

ปีงบประมาณ 2564
 เป้าหมาย : 100
 3 เดือน  6 เดือน  9 เดือน  12 เดือน