ปีงบประมาณ 2560
 เป้าหมาย : 0 เล่ม
 3 เดือน  6 เดือน  9 เดือน  12 เดือน
ปีงบประมาณ 2561
 เป้าหมาย : ร้อยละ 44.4 (อนุมัติ 6 เล่ม )
 3 เดือน  6 เดือน  9 เดือน  12 เดือน

7.5

16.11

24.55

42.22

ปีงบประมาณ 2562
 เป้าหมาย : ร้อยละ 66.7 (อนุมัติรวม 9 เล่ม)
 3 เดือน  6 เดือน  9 เดือน  12 เดือน

51.38

56.66

83.33

83.33

ปีงบประมาณ 2563
 เป้าหมาย : ร้อยละ 88.9 (อนุมัติรวม 11 เล่ม)
 3 เดือน  6 เดือน  9 เดือน  12 เดือน

25

ปีงบประมาณ 2564
 เป้าหมาย : ร้อยละ 100 (อนุมัติรวม 12 เล่ม)
 3 เดือน  6 เดือน  9 เดือน  12 เดือน
ปีงบประมาณ 2561
 เป้าหมาย : ร้อยละ 100
 3 เดือน  6 เดือน  9 เดือน  12 เดือน

25

50

80

100

ปีงบประมาณ 2561
 เป้าหมาย : ร้อยละ 100
 3 เดือน  6 เดือน  9 เดือน  12 เดือน

25

45

80

100

ปีงบประมาณ 2561
 เป้าหมาย : ร้อยละ 100
 3 เดือน  6 เดือน  9 เดือน  12 เดือน

25

55

80

100

ปีงบประมาณ 2561
 เป้าหมาย : ร้อยละ 100
 3 เดือน  6 เดือน  9 เดือน  12 เดือน

20

45

80

80

ปีงบประมาณ 2561
 เป้าหมาย : ร้อยละ 100
 3 เดือน  6 เดือน  9 เดือน  12 เดือน

10

30

35

100

ปีงบประมาณ 2561
 เป้าหมาย : ร้อยละ 100
 3 เดือน  6 เดือน  9 เดือน  12 เดือน

20

50

70

100

ปีงบประมาณ 2561
 เป้าหมาย : ร้อยละ 100
 3 เดือน  6 เดือน  9 เดือน  12 เดือน

10

15

17

80

ปีงบประมาณ 2561
 
 3 เดือน  6 เดือน  9 เดือน  12 เดือน

100

ปีงบประมาณ 2562
 เป้าหมาย : ร้อยละ 100
 3 เดือน  6 เดือน  9 เดือน  12 เดือน

80

80

80

80

ปีงบประมาณ 2562
 เป้าหมาย : ร้อยละ 100
 3 เดือน  6 เดือน  9 เดือน  12 เดือน

80

80

80

80

ปีงบประมาณ 2562
 เป้าหมาย : ร้อยละ 100
 3 เดือน  6 เดือน  9 เดือน  12 เดือน

25

80

80

80

ปีงบประมาณ 2562
 เป้าหมาย : ร้อยละ 100
 3 เดือน  6 เดือน  9 เดือน  12 เดือน

80

80

80

80

ปีงบประมาณ 2562
 เป้าหมาย : ร้อยละ 100
 3 เดือน  6 เดือน  9 เดือน  12 เดือน

10

20

100

100

ปีงบประมาณ 2562
 เป้าหมาย : ร้อยละ 100
 3 เดือน  6 เดือน  9 เดือน  12 เดือน

50

80

80

80