ปีงบประมาณ 2560
 เป้าหมาย : N/A
 3 เดือน  6 เดือน  9 เดือน  12 เดือน
ปีงบประมาณ 2561
 เป้าหมาย : N/A
 3 เดือน  6 เดือน  9 เดือน  12 เดือน
ปีงบประมาณ 2562
 
 3 เดือน  6 เดือน  9 เดือน  12 เดือน
ปีงบประมาณ 2563
 
 3 เดือน  6 เดือน  9 เดือน  12 เดือน
ปีงบประมาณ 2564
 
 3 เดือน  6 เดือน  9 เดือน  12 เดือน
ปีงบประมาณ 2562
 เป้าหมาย : ร้อยละ 100
 3 เดือน  6 เดือน  9 เดือน  12 เดือน

20

20

20

ปีงบประมาณ 2562
 
 3 เดือน  6 เดือน  9 เดือน  12 เดือน

20

20

20

ปีงบประมาณ 2562
 
 3 เดือน  6 เดือน  9 เดือน  12 เดือน

20

20

20

ปีงบประมาณ 2562
 
 3 เดือน  6 เดือน  9 เดือน  12 เดือน
ปีงบประมาณ 2562
 
 3 เดือน  6 เดือน  9 เดือน  12 เดือน
ปีงบประมาณ 2562
 
 3 เดือน  6 เดือน  9 เดือน  12 เดือน

60

60

80

ปีงบประมาณ 2562
 
 3 เดือน  6 เดือน  9 เดือน  12 เดือน

60

60

60

ปีงบประมาณ 2562
 
 3 เดือน  6 เดือน  9 เดือน  12 เดือน

20

20

40

ปีงบประมาณ 2562
 
 3 เดือน  6 เดือน  9 เดือน  12 เดือน