ปีงบประมาณ 2560
 เป้าหมาย : 200-250 คะแนน
 3 เดือน  6 เดือน  9 เดือน  12 เดือน

233

ปีงบประมาณ 2561
 เป้าหมาย : N/A
 3 เดือน  6 เดือน  9 เดือน  12 เดือน
ปีงบประมาณ 2562
 เป้าหมาย : 250-300 คะแนน
 3 เดือน  6 เดือน  9 เดือน  12 เดือน
ปีงบประมาณ 2563
 เป้าหมาย : N/A
 3 เดือน  6 เดือน  9 เดือน  12 เดือน
ปีงบประมาณ 2564
 เป้าหมาย : > 350 คะแนน
 3 เดือน  6 เดือน  9 เดือน  12 เดือน