ปีงบประมาณ 2560
 เป้าหมาย : N/A
 3 เดือน  6 เดือน  9 เดือน  12 เดือน
ปีงบประมาณ 2561
 เป้าหมาย : 3 หน่วย
 3 เดือน  6 เดือน  9 เดือน  12 เดือน

1

ปีงบประมาณ 2562
 เป้าหมาย : 8 หน่วย
 3 เดือน  6 เดือน  9 เดือน  12 เดือน
ปีงบประมาณ 2563
 เป้าหมาย : 20 หน่วย
 3 เดือน  6 เดือน  9 เดือน  12 เดือน
ปีงบประมาณ 2564
 เป้าหมาย : 30 หน่วย
 3 เดือน  6 เดือน  9 เดือน  12 เดือน
ปีงบประมาณ 2560
 เป้าหมาย : ขั้นที่ 1
 3 เดือน  6 เดือน  9 เดือน  12 เดือน

1.39

ปีงบประมาณ 2561
 เป้าหมาย : ระดับ 3
 3 เดือน  6 เดือน  9 เดือน  12 เดือน

2.39

2.69

ปีงบประมาณ 2562
 เป้าหมาย : ระดับ 3
 3 เดือน  6 เดือน  9 เดือน  12 เดือน

3

ปีงบประมาณ 2563
 เป้าหมาย : ระดับ 4
 3 เดือน  6 เดือน  9 เดือน  12 เดือน
ปีงบประมาณ 2564
 เป้าหมาย : ระดับ 5
 3 เดือน  6 เดือน  9 เดือน  12 เดือน
ปีงบประมาณ 2560
 เป้าหมาย : ร้อยละ 60
 3 เดือน  6 เดือน  9 เดือน  12 เดือน

30.05

ปีงบประมาณ 2561
 เป้าหมาย : ร้อยละ 70
 3 เดือน  6 เดือน  9 เดือน  12 เดือน

44

ปีงบประมาณ 2562
 เป้าหมาย : ร้อยละ 80
 3 เดือน  6 เดือน  9 เดือน  12 เดือน
ปีงบประมาณ 2563
 เป้าหมาย : ร้อยละ 90
 3 เดือน  6 เดือน  9 เดือน  12 เดือน
ปีงบประมาณ 2564
 เป้าหมาย : ร้อยละ 100
 3 เดือน  6 เดือน  9 เดือน  12 เดือน