ปีงบประมาณ 2560
 เป้าหมาย : 80
 3 เดือน  6 เดือน  9 เดือน  12 เดือน

78.38

ปีงบประมาณ 2561
 เป้าหมาย : 100
 3 เดือน  6 เดือน  9 เดือน  12 เดือน

89.19

ปีงบประมาณ 2562
 เป้าหมาย : 100
 3 เดือน  6 เดือน  9 เดือน  12 เดือน
ปีงบประมาณ 2563
 เป้าหมาย : 100
 3 เดือน  6 เดือน  9 เดือน  12 เดือน
ปีงบประมาณ 2564
 เป้าหมาย : 100
 3 เดือน  6 เดือน  9 เดือน  12 เดือน
ปีงบประมาณ 2560
 เป้าหมาย : 50
 3 เดือน  6 เดือน  9 เดือน  12 เดือน

27.78

ปีงบประมาณ 2561
 เป้าหมาย : 80
 3 เดือน  6 เดือน  9 เดือน  12 เดือน

72.41

ปีงบประมาณ 2562
 เป้าหมาย : 100
 3 เดือน  6 เดือน  9 เดือน  12 เดือน
ปีงบประมาณ 2563
 เป้าหมาย : 100
 3 เดือน  6 เดือน  9 เดือน  12 เดือน
ปีงบประมาณ 2564
 เป้าหมาย : 100
 3 เดือน  6 เดือน  9 เดือน  12 เดือน
ปีงบประมาณ 2560
 เป้าหมาย : ระดับ3
 3 เดือน  6 เดือน  9 เดือน  12 เดือน

3.29

ปีงบประมาณ 2561
 เป้าหมาย : ระดับ 5
 3 เดือน  6 เดือน  9 เดือน  12 เดือน

3

3.2

3.6

3.8

ปีงบประมาณ 2562
 เป้าหมาย : ระดับ 5
 3 เดือน  6 เดือน  9 เดือน  12 เดือน

3.75

3.75

3.75

ปีงบประมาณ 2563
 เป้าหมาย : ระดับ 5
 3 เดือน  6 เดือน  9 เดือน  12 เดือน
ปีงบประมาณ 2564
 เป้าหมาย : ระดับ 5
 3 เดือน  6 เดือน  9 เดือน  12 เดือน
ปีงบประมาณ 2560
 เป้าหมาย : ระดับ 5
 3 เดือน  6 เดือน  9 เดือน  12 เดือน

3.56

ปีงบประมาณ 2561
 เป้าหมาย : ระดับ 5
 3 เดือน  6 เดือน  9 เดือน  12 เดือน

3.9

4.38

4.55

4.69

ปีงบประมาณ 2562
 เป้าหมาย : ระดับ 5
 3 เดือน  6 เดือน  9 เดือน  12 เดือน

4.21

4.21

4.56

5

ปีงบประมาณ 2563
 เป้าหมาย : ระดับ 5
 3 เดือน  6 เดือน  9 เดือน  12 เดือน
ปีงบประมาณ 2564
 เป้าหมาย : ระดับ 5
 3 เดือน  6 เดือน  9 เดือน  12 เดือน