ปีงบประมาณ 2561
 เป้าหมาย : ์N/A
 3 เดือน  6 เดือน  9 เดือน  12 เดือน

3

ปีงบประมาณ 2562
 เป้าหมาย : 5 รางวัล
 3 เดือน  6 เดือน  9 เดือน  12 เดือน
ปีงบประมาณ 2563
 เป้าหมาย : 5 รางวัล
 3 เดือน  6 เดือน  9 เดือน  12 เดือน
ปีงบประมาณ 2564
 เป้าหมาย : 5 รางวัล
 3 เดือน  6 เดือน  9 เดือน  12 เดือน