ปีงบประมาณ 2560
 เป้าหมาย : ระดับ 2
 3 เดือน  6 เดือน  9 เดือน  12 เดือน

2

ปีงบประมาณ 2561
 เป้าหมาย : ระดับ 3
 3 เดือน  6 เดือน  9 เดือน  12 เดือน

2

2

2

3

ปีงบประมาณ 2562
 เป้าหมาย : ระดับ 3
 3 เดือน  6 เดือน  9 เดือน  12 เดือน

3

3

ปีงบประมาณ 2563
 เป้าหมาย : ระดับ 4
 3 เดือน  6 เดือน  9 เดือน  12 เดือน
ปีงบประมาณ 2564
 เป้าหมาย : ระดับ 5
 3 เดือน  6 เดือน  9 เดือน  12 เดือน