ปีงบประมาณ 2560
 เป้าหมาย : ระดับ 4
 3 เดือน  6 เดือน  9 เดือน  12 เดือน

4

ปีงบประมาณ 2561
 เป้าหมาย : ระดับ 4
 3 เดือน  6 เดือน  9 เดือน  12 เดือน

4

4

4

4

ปีงบประมาณ 2562
 เป้าหมาย : ระดับ 5
 3 เดือน  6 เดือน  9 เดือน  12 เดือน

5

5

5

ปีงบประมาณ 2563
 เป้าหมาย : N/A
 3 เดือน  6 เดือน  9 เดือน  12 เดือน
ปีงบประมาณ 2564
 เป้าหมาย : N/A
 3 เดือน  6 เดือน  9 เดือน  12 เดือน