ปีงบประมาณ 2560
 เป้าหมาย : ์N/A
 3 เดือน  6 เดือน  9 เดือน  12 เดือน
ปีงบประมาณ 2561
 เป้าหมาย : ร้อยละ 100
 3 เดือน  6 เดือน  9 เดือน  12 เดือน

100

ปีงบประมาณ 2562
 เป้าหมาย : ร้อยละ 100
 3 เดือน  6 เดือน  9 เดือน  12 เดือน
ปีงบประมาณ 2563
 เป้าหมาย : ร้อยละ 100
 3 เดือน  6 เดือน  9 เดือน  12 เดือน

5

ปีงบประมาณ 2564
 เป้าหมาย : ร้อยละ 100
 3 เดือน  6 เดือน  9 เดือน  12 เดือน
ปีงบประมาณ 2560
 เป้าหมาย : ์N/A
 3 เดือน  6 เดือน  9 เดือน  12 เดือน
ปีงบประมาณ 2561
 เป้าหมาย : ร้อยละ 100
 3 เดือน  6 เดือน  9 เดือน  12 เดือน

60

80

ปีงบประมาณ 2562
 เป้าหมาย : ร้อยละ 100
 3 เดือน  6 เดือน  9 เดือน  12 เดือน

100

100

ปีงบประมาณ 2563
 เป้าหมาย : ร้อยละ 100
 3 เดือน  6 เดือน  9 เดือน  12 เดือน
ปีงบประมาณ 2564
 เป้าหมาย : ร้อยละ 100
 3 เดือน  6 เดือน  9 เดือน  12 เดือน
กลยุทธ์ แผนงาน โครงการ

ตอบสนองภารกิจของ ทบ.

1202 โครงการบริการแพทย์เฉพาะทางในสาขาที่ขาดแคลน สนับสนุน จชต.

1204 โครงการทันตกรรมเฉพาะทางเพื่อประชาชนใน จชต.

1126 โครงการจัดชุดแพทย์ทหารสนับสนุนการฝึกร่วม

1203 โครงการพัฒนาระบบการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการ ในพื้นที่ จชต.

1220 โครงการสนับสนุนด้านการแพทย์ ในกิจกรรมสำคัญ

สนับสนุนความร่วมมือระหว่างประเทศ

แผนพัฒนาฯ 4/2

1210 โครงการฝึกผสม

แผนพัฒนาฯ 4/3

1214 โครงการความร่วมมือและสนับสนุนด้านการแพทย์ทหารกับมิตรประเทศ

แผนพัฒนาฯ 4/4

โครงการเสนอ ปี 63 (เป้า 12)

1221 โครงการการเตรียมความพร้อมในที่ตั้งก่อนเข้าพื้นที่ฝึก กฝร.รอ.

1222 โครงการบูรณาการการแพทย์ ทันตกรรม ในพื้นที่เป้าหมาย/พื้นที่ความมั่นคง

1223 โครงการบูรณาการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ

1224 โครงการบูรณาการพัฒนาศักยภาพนักเรียนชั้นประถม

1225 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านสภาวะทางจิต

โครงการที่ไม่ดำเนินการต่อ(เป้า12)

1201 โครงการสนับสนุนบริการแพทย์ ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ (สิ้นสุดปี 61)

1218 โครงการพัฒนาส่งเสริมสุขภาพด้านจิตใจ และ ป้องกันภาวะการป่วยทางจิตใจจากการประสบเหตุรุนแรง (สิ้นสุดปี 61)

1219 โครงการพัฒนาบริการทันตกรรม สำหรับกำลังพล จชต. (สิ้นสุดปี 61)

1205 โครงการสนับสนุนการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฯ (ไม่ดำเนินการ)