ปีงบประมาณ 2560
 เป้าหมาย : N/A
 3 เดือน  6 เดือน  9 เดือน  12 เดือน
ปีงบประมาณ 2561
 เป้าหมาย : N/A
 3 เดือน  6 เดือน  9 เดือน  12 เดือน
ปีงบประมาณ 2562
 เป้าหมาย : 30
 3 เดือน  6 เดือน  9 เดือน  12 เดือน
ปีงบประมาณ 2563
 เป้าหมาย : 40
 3 เดือน  6 เดือน  9 เดือน  12 เดือน
ปีงบประมาณ 2564
 เป้าหมาย : 50
 3 เดือน  6 เดือน  9 เดือน  12 เดือน
กลยุทธ์ แผนงาน โครงการ

พัฒนาศักยภาพของหน่วยแพทย์

แผนพัฒนาฯ 3/2

1106 โครงการพัฒนาหน่วยเสนารักษ์สนาม

1130 โครงการพัฒนาการส่งกลับทางอากาศทางการแพทย์ชั้นต้น

แผนพัฒนาฯ 3/5

1127 โครงการพัฒนาความพร้อมรบด้านกำลังพลในเชิงคุณภาพ

แผนพัฒนาฯ 3/7

1117 โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถการส่งกลับสายแพทย์ทางยุทธวิธี

แผนพัฒนาฯ 3/8

1110 โครงการจัดตั้งชุดพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล (ทันตกรรม)

1132 โครงการจัดตั้งชุดแพทย์เฉพาะกิจ หน่วยสายแพทย์ ทบ.

แผนพัฒนาฯ 3/9

1125 โครงการพัฒนาชุดครูฝึก พบ. หลักสูตร TCCC M-MERT PKOs SMOT

แผนพัฒนาฯ 3/15

1126 โครงการสนับสนุนการฝึกร่วม การฝึกผสม

แผนพัฒนาฯ 3/16

1129 แผนงานพัฒนาแผนทางการแพทย์

เตรียมความพร้อมของหน่วยสายแพทย์สนับสนุนความร่วมมือระหว่างประเทศฯ

แผนพัฒนาฯ 3/11

1109 โครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ กำลังพลเหล่าแพทย์

โครงการเสนอปี 63 (เป้า11)

1131 โครงการการพัฒนาศักยภาพ บุคลากร เรื่องการเฝ้าระวังควบคุมป้องและสอบสวนโรคตามแนวทางด้านระบาดวิทยา ของ รพ.ทบ.

โครงการที่ยังไม่เริ่มดำเนินการ (เป้า 11)

แผนพัฒนาฯ 3/16

1118 โครงการปรับปรุงหลักสูตรผู้ทำการในอากาศสายแพทย์

แผนพัฒนาฯ 3/8

1112 โครงการจัดการหลักสูตรการแพทย์สนับสนุน MOOTW

แผนพัฒนาฯ 3/13

1128 โครงการพัฒนามาตรฐานนายสิบเสนารักษ์และทหารกองประจำการเหล่า พ. (0507)(เลื่อนจาก ปี 62)

โครงการที่ไม่ดำเนินการต่อ(เป้า11)

1107 โครงการเตรียมความพร้อม รพ.ทบ. ด้านบริการแพทย์แก่บุคคลสำคัญ ประเทศสมาชิก (ไม่ดำเนินการ)

แผนพัฒนาฯ 3/1

1116 โครงการจัดตั้ง พัน สร.ทบ.

แผนพัฒนาฯ 3/8

1102 โครงการจัดตั้งชุดแพทย์เผชิญเหตุฯ (MERT)

1103 โครงการจัดตั้งชุดปฏิบัติการพิเศษทางการแพทย์ฯ (SMOT)

1119 โครงการตั้ง ทก.ชุดแพทย์สนาม ทบ. (MCP)

1120 โครงการจัดตั้งชุดประเมินสถานการณ์ทางการแพทย์ ทบ. (AMMAT)

1121 ชุดแพทย์ฉุกเฉินระดับสูง (A-EMS)

1122 ชุดแพทย์ฉุกเฉินระดับพื้นฐาน (B-EMS)

1123 โครงการจัดตั้งชุดเวชกรรมป้องกันสนาม ทบ.(FPMT)

1124 โครงการจัดตั้งชุดสอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็ว ทบ.(SRRT)

1101 โครงการเตรียมความพร้อมชุด รพ.สนาม ทบ.(UN Field Hospital)

1113 โครงการพัฒนามาตรฐานพลทหารกองประจำการเหล่าทหาร พ. EMT/B-TCCC

แผนพัฒนาฯ 3/12

1115 โครงการศึกษานำร่องสำหรับการฝึกก่อนปฏิบัติหน้าที่การรักษาสันติภาพ