ปีงบประมาณ 2560
 เป้าหมาย : ์N/A
 3 เดือน  6 เดือน  9 เดือน  12 เดือน
ปีงบประมาณ 2561
 เป้าหมาย : ์N/A
 3 เดือน  6 เดือน  9 เดือน  12 เดือน
ปีงบประมาณ 2562
 เป้าหมาย : ์N/A
 3 เดือน  6 เดือน  9 เดือน  12 เดือน
ปีงบประมาณ 2563
 เป้าหมาย : ร้อยละ 5
 3 เดือน  6 เดือน  9 เดือน  12 เดือน
ปีงบประมาณ 2564
 เป้าหมาย : ร้อยละ 10
 3 เดือน  6 เดือน  9 เดือน  12 เดือน
ปีงบประมาณ 2560
 
 3 เดือน  6 เดือน  9 เดือน  12 เดือน
ปีงบประมาณ 2561
 
 3 เดือน  6 เดือน  9 เดือน  12 เดือน
ปีงบประมาณ 2562
 เป้าหมาย : 15
 3 เดือน  6 เดือน  9 เดือน  12 เดือน
ปีงบประมาณ 2563
 เป้าหมาย : 10
 3 เดือน  6 เดือน  9 เดือน  12 เดือน
ปีงบประมาณ 2564
 เป้าหมาย : 5
 3 เดือน  6 เดือน  9 เดือน  12 เดือน
ปีงบประมาณ 2560
 เป้าหมาย : ์N/A
 3 เดือน  6 เดือน  9 เดือน  12 เดือน
ปีงบประมาณ 2561
 เป้าหมาย : ์N/A
 3 เดือน  6 เดือน  9 เดือน  12 เดือน
ปีงบประมาณ 2562
 
 3 เดือน  6 เดือน  9 เดือน  12 เดือน
ปีงบประมาณ 2563
 
 3 เดือน  6 เดือน  9 เดือน  12 เดือน
ปีงบประมาณ 2564
 
 3 เดือน  6 เดือน  9 เดือน  12 เดือน
ปีงบประมาณ 2560
 
 3 เดือน  6 เดือน  9 เดือน  12 เดือน
ปีงบประมาณ 2561
 
 3 เดือน  6 เดือน  9 เดือน  12 เดือน
ปีงบประมาณ 2562
 เป้าหมาย : 15
 3 เดือน  6 เดือน  9 เดือน  12 เดือน
ปีงบประมาณ 2563
 เป้าหมาย : 10
 3 เดือน  6 เดือน  9 เดือน  12 เดือน
ปีงบประมาณ 2564
 เป้าหมาย : 5
 3 เดือน  6 เดือน  9 เดือน  12 เดือน
กลยุทธ์ แผนงาน โครงการ

มุ่งเน้นการดูแลสุขภาพแก่กำลังพลที่ปฏิบัติราชการสนาม อย่างต่อเนื่อง

1008 โครงการพัฒนาทักษะการช่วยชีวิตทางยุทธวิธีให้กองกำลังพลทหารบกใน จชต.

1009 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ในมิติสุขภาพช่องปาก กำลังพล จชต.

มุ่งเน้นการส่งเสริมสุขภาพและเวชกรรมป้องกันให้พร้อม ต่อการปฏิบัติการในสนาม

1007 โครงการบูรณาการกำจัดโรคมาลาเรีย และโรคระบาดใหม่

โครงการที่ไม่ดำเนินการต่อ(เป้า10)

1002 โครงการศึกษาแนวทางการดูแลกำลังที่ปฏิบัติราชการสนามอย่างครอบคลุม (สิ้นสุดปี 61)

1004 โครงการส่งเสริมสุขภาพกำลังพลปฏิบัติราชการสนามในต่างประเทศ (ไม่ดำเนินการ)

1005 โครงการเสริมสร้างความพร้อมต่อสู้โรคไข้มาลาเรียสำหรับกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ภาคสนามในพื้นที่ระบาดตามแนวชายแดน

1006 โครงการบูรณาการ การลำเลียงผู้ป่วยทางเฮลิคอปเตอร์

แผนพัฒนาฯ 3/6

1001 โครงการจิตเวชทหารสู่การประยุกต์ใช้

1003 โครงการทหารไทยปลอดโรค ปลอดภัย ในสนาม

แผนพัฒนาฯ 2/4

1010 โครงการศึกษาแนวทางการประเมินและการพัฒนาสมรรถภาพกำลังพล (Smart Soldier) เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติราชการสนาม

ส่งเสริมการใช้องค์ความรู้ทางการแพทย์เพื่อพัฒนาสมรรถภาพของกำลังพล ทบ.