ปีงบประมาณ 2560
 เป้าหมาย : ์N/A
 3 เดือน  6 เดือน  9 เดือน  12 เดือน
ปีงบประมาณ 2561
 เป้าหมาย : ์N/A
 3 เดือน  6 เดือน  9 เดือน  12 เดือน
ปีงบประมาณ 2562
 เป้าหมาย : ร้อยละ 5
 3 เดือน  6 เดือน  9 เดือน  12 เดือน

-2.19

ปีงบประมาณ 2563
 เป้าหมาย : ร้อยละ 7
 3 เดือน  6 เดือน  9 เดือน  12 เดือน

-2.44

ปีงบประมาณ 2564
 เป้าหมาย : ร้อยละ 10
 3 เดือน  6 เดือน  9 เดือน  12 เดือน
ปีงบประมาณ 2561
 เป้าหมาย : 0
 3 เดือน  6 เดือน  9 เดือน  12 เดือน

0

ปีงบประมาณ 2562
 เป้าหมาย : 0
 3 เดือน  6 เดือน  9 เดือน  12 เดือน

0

ปีงบประมาณ 2563
 เป้าหมาย : 0
 3 เดือน  6 เดือน  9 เดือน  12 เดือน

0

ปีงบประมาณ 2564
 เป้าหมาย : 0
 3 เดือน  6 เดือน  9 เดือน  12 เดือน
ปีงบประมาณ 2561
 เป้าหมาย : ไม่เกินร้อยละ 5
 3 เดือน  6 เดือน  9 เดือน  12 เดือน

2.7

ปีงบประมาณ 2562
 เป้าหมาย : ไม่เกินร้อยละ 5
 3 เดือน  6 เดือน  9 เดือน  12 เดือน

12.1

ปีงบประมาณ 2563
 เป้าหมาย : ไม่เกินร้อยละ 5
 3 เดือน  6 เดือน  9 เดือน  12 เดือน
ปีงบประมาณ 2564
 เป้าหมาย : ไม่เกินร้อยละ 5
 3 เดือน  6 เดือน  9 เดือน  12 เดือน
ปีงบประมาณ 2560
 เป้าหมาย : ไม่เกินร้อยละ 30
 3 เดือน  6 เดือน  9 เดือน  12 เดือน

28.88

ปีงบประมาณ 2561
 เป้าหมาย : ไม่เกินร้อยละ 27.5
 3 เดือน  6 เดือน  9 เดือน  12 เดือน

26.63

ปีงบประมาณ 2562
 เป้าหมาย : ไม่เกินร้อยละ 25
 3 เดือน  6 เดือน  9 เดือน  12 เดือน

29.09

ปีงบประมาณ 2563
 เป้าหมาย : ไม่เกินร้อยละ 22.5
 3 เดือน  6 เดือน  9 เดือน  12 เดือน

29.13

ปีงบประมาณ 2564
 เป้าหมาย : ไม่เกินร้อยละ 20
 3 เดือน  6 เดือน  9 เดือน  12 เดือน
ปีงบประมาณ 2560
 
 3 เดือน  6 เดือน  9 เดือน  12 เดือน
ปีงบประมาณ 2561
 
 3 เดือน  6 เดือน  9 เดือน  12 เดือน
ปีงบประมาณ 2562
 เป้าหมาย : ร้อยละ60
 3 เดือน  6 เดือน  9 เดือน  12 เดือน

72.15

ปีงบประมาณ 2563
 เป้าหมาย : ร้อยละ65
 3 เดือน  6 เดือน  9 เดือน  12 เดือน

36.5

ปีงบประมาณ 2564
 เป้าหมาย : ร้อยละ70
 3 เดือน  6 เดือน  9 เดือน  12 เดือน
กลยุทธ์ แผนงาน โครงการ

มุ่งเน้นส่งเสริมสุขภาพและเวชกรรมป้องกัน

0901 โครงการสื่อส่งเสริมสุขภาพช่องปาก

0924 โครงการ สร้างเสริมสุขภาพกำลังพลกองทัพบก AHP (Army Health Promotion)

0926 โครงการพัฒนาต้นแบบการบริการปฐมภูมิในชุมชนทหาร

การส่งเสริมการฝึกที่ปลอดภัย

0914 โครงการพัฒนาระบบการป้องกันเฝ้าระวังและรักษาพยาบาลการบาดเจ็บจากความร้อนฯ

0919 โครงการประกวดผลงานการป้องกันการบาดเจ็บจากความร้อนฯ (OHOP)

0923 โครงการพัฒนาแอปพลิเคชันป้องกันการบาดเจ็บจากความร้อน (Heat Stroke Amed)

โครงการเสนอปี 63 (เป้า9)

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านเวชกรรมป้องกันและสร้างเสริมสุขภาพในการดูแลสุขภาพทหารใหม่แบบบูรณาการ

โครงการที่ยังไม่ดำเนินการ (เป้า 9)

0917 โครงการงานวิจัย ประเมินสถานการณ์ความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บจากความร้อนในการฝึกทหารใหม่ (เลื่อนจาก ปี 63)

โครงการที่ไม่ดำเนินการต่อ(เป้า9)

0925 โครงการวิจัย เรื่อง แบบจำลองทางสถิติในการทำนายการบาดเจ็บจากความร้อนในการฝึกทหารกองประจำการ

0903 โครงการสร้างเสริมสุขภาพกำลังพลกองทัพบกเพื่อแก้ไขป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

0906 โครงการป้องกันการเกิดบุตรพิการรายใหม่ ใน ทบ.

0907 โครงการเยี่ยมติดตามให้ความช่วยเหลือครอบครัวกำลังพลพิการทุพพลภาพฯ (พักการดำเนินการ)

0902 โครงการรางวัลกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพช่องปาก รพ.ทบ.

0911 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศสุขภาพกำลังพล ทบ. “ArmyHIS” (ArmyHealthDsys) (สิ้นสุดปี 61)

0910 โครงการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตกำลังพล ทบ. (สิ้นสุดปี 61)

0918 การอบรมนายสิบพยาบาลด้านการดูแลทหารกองประจำการในการฝึกทหารใหม่ แบบการเรียนระบบทางไกล

0908 โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายครอบครัวทหารสดใสห่างไกลความพิการ

0905 โครงการสำรวจภาวะเด็กอ้วนในเด็กปฐมวัย (ไม่ดำเนินการ)

0915 โครงการนักศึกษาวิชาทหารรักษาดินแดนปลอดภัยจากการฝึก

0909 โครงการสำรวจข้อมูลสุขภาพกำลังพลและครอบครัวในหน่วยระดับกองพัน ทบ. (ไม่ดำเนินการ)

0913 โครงการการติดตามการดำเนินงานศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตบุตรที่มีความต้องการพิเศษ (สิ้นสุดปี 61)

0920 โครงการพัฒนาเครือข่ายต้นแบบการสร้างเสริมสุขภาพครอบครัวกำลังพล ทบ. เพื่อลดความเสียงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (ไม่ดำเนินการ)

0921 การพัฒนารูปแบบการประเมินและเฝ้าระวังดัชนีความร้อนในพื้นที่การฝึกทหารใหม่ โดยใช้ระบบเครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สาย

0922 โครงการส่งเสริมการพัฒนา ระบบการป้องกันเฝ้าระวังการบาดเจ็บจากความร้อนในการฝึกทหารใหม่ของหน่วยฝึก และหน่วยสายแพทย์ ทบ. (Heat Stroke Forum)

แผนพัฒนาฯ 2/5

0916 โครงการนิรภัยการฝึก

การให้ความสำคัญแก่กำลังพลและครอบครัวเฉพาะกลุ่ม