ปีงบประมาณ 2560
 เป้าหมาย : ์N/A
 3 เดือน  6 เดือน  9 เดือน  12 เดือน
ปีงบประมาณ 2561
 เป้าหมาย : ร้อยละ 80
 3 เดือน  6 เดือน  9 เดือน  12 เดือน

89.63

ปีงบประมาณ 2562
 เป้าหมาย : ร้อยละ 85
 3 เดือน  6 เดือน  9 เดือน  12 เดือน
ปีงบประมาณ 2563
 เป้าหมาย : ร้อยละ 90
 3 เดือน  6 เดือน  9 เดือน  12 เดือน
ปีงบประมาณ 2564
 เป้าหมาย : ร้อยละ 95
 3 เดือน  6 เดือน  9 เดือน  12 เดือน
กลยุทธ์ แผนงาน โครงการ

มุ่งเน้นการประสานงานอย่างใกล้ชิด

0703 โครงการสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์แพทย์ทหารอาเซียน

โครงการที่ไม่ดำเนินการต่อ (เป้า7)

0701 โครงการประชุมประจำปี ผู้บริหาร (BoD)

0702 โครงการประชุมประจำปี ผู้ประสานงาน (LO)