ปีงบประมาณ 2560
 เป้าหมาย : ์N/A
 3 เดือน  6 เดือน  9 เดือน  12 เดือน
ปีงบประมาณ 2561
 เป้าหมาย : 80
 3 เดือน  6 เดือน  9 เดือน  12 เดือน

91.28

ปีงบประมาณ 2562
 เป้าหมาย : 90
 3 เดือน  6 เดือน  9 เดือน  12 เดือน

94.29

ปีงบประมาณ 2563
 เป้าหมาย : ร้อยละ 90
 3 เดือน  6 เดือน  9 เดือน  12 เดือน

92.96

ปีงบประมาณ 2564
 เป้าหมาย : ร้อยละ 95
 3 เดือน  6 เดือน  9 เดือน  12 เดือน
ปีงบประมาณ 2560
 เป้าหมาย : ์N/A
 3 เดือน  6 เดือน  9 เดือน  12 เดือน
ปีงบประมาณ 2561
 เป้าหมาย : ร้อยละ 80
 3 เดือน  6 เดือน  9 เดือน  12 เดือน

89.32

ปีงบประมาณ 2562
 เป้าหมาย : ร้อยละ 85
 3 เดือน  6 เดือน  9 เดือน  12 เดือน

90.42

ปีงบประมาณ 2563
 เป้าหมาย : ร้อยละ 90
 3 เดือน  6 เดือน  9 เดือน  12 เดือน

88.85

ปีงบประมาณ 2564
 เป้าหมาย : ร้อยละ 95
 3 เดือน  6 เดือน  9 เดือน  12 เดือน
ปีงบประมาณ 2560
 เป้าหมาย : ์N/A
 3 เดือน  6 เดือน  9 เดือน  12 เดือน
ปีงบประมาณ 2561
 เป้าหมาย : 80
 3 เดือน  6 เดือน  9 เดือน  12 เดือน

90.8

ปีงบประมาณ 2562
 เป้าหมาย : 90
 3 เดือน  6 เดือน  9 เดือน  12 เดือน

91.73

ปีงบประมาณ 2563
 เป้าหมาย : ร้อยละ 90
 3 เดือน  6 เดือน  9 เดือน  12 เดือน

91.77

ปีงบประมาณ 2564
 เป้าหมาย : ร้อยละ 95
 3 เดือน  6 เดือน  9 เดือน  12 เดือน
ปีงบประมาณ 2560
 เป้าหมาย : ์N/A
 3 เดือน  6 เดือน  9 เดือน  12 เดือน
ปีงบประมาณ 2561
 เป้าหมาย : ร้อยละ 80
 3 เดือน  6 เดือน  9 เดือน  12 เดือน

93.63

ปีงบประมาณ 2562
 เป้าหมาย : ร้อยละ 85
 3 เดือน  6 เดือน  9 เดือน  12 เดือน

94.94

ปีงบประมาณ 2563
 เป้าหมาย : ร้อยละ 90
 3 เดือน  6 เดือน  9 เดือน  12 เดือน

96.12

ปีงบประมาณ 2564
 เป้าหมาย : ร้อยละ 95
 3 เดือน  6 เดือน  9 เดือน  12 เดือน
ปีงบประมาณ 2560
 เป้าหมาย : ์N/A
 3 เดือน  6 เดือน  9 เดือน  12 เดือน
ปีงบประมาณ 2561
 เป้าหมาย : ์N/A
 3 เดือน  6 เดือน  9 เดือน  12 เดือน
ปีงบประมาณ 2562
 เป้าหมาย : ร้อยละ 80
 3 เดือน  6 เดือน  9 เดือน  12 เดือน

65

65

ปีงบประมาณ 2563
 เป้าหมาย : ร้อยละ 85
 3 เดือน  6 เดือน  9 เดือน  12 เดือน

85.1

ปีงบประมาณ 2564
 เป้าหมาย : ร้อยละ 90
 3 เดือน  6 เดือน  9 เดือน  12 เดือน
ปีงบประมาณ 2560
 เป้าหมาย : ์N/A
 3 เดือน  6 เดือน  9 เดือน  12 เดือน
ปีงบประมาณ 2561
 เป้าหมาย : 80
 3 เดือน  6 เดือน  9 เดือน  12 เดือน

94.31

กลยุทธ์ แผนงาน โครงการ

มุ่งเน้นการบริการที่เน้นให้ผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง

0604 โครงการพัฒนาบริการที่เป็นเลิศ (Supreme Service)

0603 โครงการพัฒนาการจัดการข้อร้องเรียน หน่วยสายแพทยส์ ทบ.

0607 โครงการพัฒนาการประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการแพทย์ในสนาม

ส่งเสริมการสร้างภาพลักษณ์ที่ก่อให้เกิดความเชื่อมั่นต่อหน่วยแพทย์ทหาร

0605 โครงการพัฒนาการประชาสัมพันธ์

0608 โครงการพัฒนาบริการข้อมูลข่าวสาร และประเมินความเชื่อมั่นของประชาชน

โครงการที่ยังไม่เริ่มดำเนินการ (เป้า 6)

0606 โครงการพัฒนาระบบการเผยแพร่กิจการสายแพทย์ทหารบก (เลื่อนจากปี 62)

โครงการที่ไม่ดำเนินการต่อ(เป้า6)

0601 โครงการช่องทางพิเศษการใช้บริการ รพ.ทบ. (ไม่ดำเนินการ)

0602 โครงการลดขั้นตอน/ระยะเวลารอคอย รพ.ทบ. (ไม่ดำเนินการ)