ปีงบประมาณ 2560
 เป้าหมาย : N/A
 3 เดือน  6 เดือน  9 เดือน  12 เดือน
ปีงบประมาณ 2561
 เป้าหมาย : N/A
 3 เดือน  6 เดือน  9 เดือน  12 เดือน
ปีงบประมาณ 2562
 เป้าหมาย : 50
 3 เดือน  6 เดือน  9 เดือน  12 เดือน
ปีงบประมาณ 2563
 เป้าหมาย : 75
 3 เดือน  6 เดือน  9 เดือน  12 เดือน

71.42

ปีงบประมาณ 2564
 เป้าหมาย : 100
 3 เดือน  6 เดือน  9 เดือน  12 เดือน
ปีงบประมาณ 2560
 เป้าหมาย : N/A
 3 เดือน  6 เดือน  9 เดือน  12 เดือน
ปีงบประมาณ 2561
 เป้าหมาย : N/A
 3 เดือน  6 เดือน  9 เดือน  12 เดือน
ปีงบประมาณ 2562
 เป้าหมาย : ์N/A
 3 เดือน  6 เดือน  9 เดือน  12 เดือน
ปีงบประมาณ 2563
 เป้าหมาย : ร้อยละ 50
 3 เดือน  6 เดือน  9 เดือน  12 เดือน
ปีงบประมาณ 2564
 เป้าหมาย : ร้อยละ 100
 3 เดือน  6 เดือน  9 เดือน  12 เดือน
ปีงบประมาณ 2560
 เป้าหมาย : N/A
 3 เดือน  6 เดือน  9 เดือน  12 เดือน
ปีงบประมาณ 2561
 เป้าหมาย : 70
 3 เดือน  6 เดือน  9 เดือน  12 เดือน

78.38

ปีงบประมาณ 2562
 เป้าหมาย : 80
 3 เดือน  6 เดือน  9 เดือน  12 เดือน

76.6

ปีงบประมาณ 2563
 เป้าหมาย : 85
 3 เดือน  6 เดือน  9 เดือน  12 เดือน

72.34

ปีงบประมาณ 2564
 เป้าหมาย : 90
 3 เดือน  6 เดือน  9 เดือน  12 เดือน
ปีงบประมาณ 2560
 เป้าหมาย : N/A
 3 เดือน  6 เดือน  9 เดือน  12 เดือน
ปีงบประมาณ 2561
 เป้าหมาย : N/A
 3 เดือน  6 เดือน  9 เดือน  12 เดือน
ปีงบประมาณ 2562
 เป้าหมาย : 30
 3 เดือน  6 เดือน  9 เดือน  12 เดือน

38

ปีงบประมาณ 2563
 เป้าหมาย : 50
 3 เดือน  6 เดือน  9 เดือน  12 เดือน

37.8

ปีงบประมาณ 2564
 เป้าหมาย : 70
 3 เดือน  6 เดือน  9 เดือน  12 เดือน
กลยุทธ์ แผนงาน โครงการ

พัฒนาฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศที่จำเป็นต่อภารกิจและองค์ความรู้

แผนพัฒนาฯ 1/8

0102 โครงการจัดทำแผนแม่บทสารสนเทศ

0107 โครงการประชุมทางไกล

0128 โครงการพัฒนาระบบสถิติข้อมูลการให้บริการของหน่วยสายแพทย์ (AMEDstat)

ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

แผนพัฒนาฯ 1/6

0109 โครงการจัดทำและติดตามแผนแม่บทแห่งการเรียนรู้

0127 โครงการพัฒนาบุคลากรด้านพฤติกรรมวินัย 5 ประการ

แผนพัฒนาฯ 1/7

0110 โครงการพัฒนาการศึกษาทางไกลโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนพัฒนาฯ 3/5

0111 โครงการพัฒนาสมรรถนะกำลังพลเหล่าแพทย์

สร้างกฎระเบียบและธรรมาภิบาล

แผนพัฒนาฯ 1/10

0114 โครงการโรงพยาบาลคุณธรรม

0129 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำบัญชีรายรับของสถานพยาบาล

มุ่งเน้นการปรับโครงสร้างและสภาพแวดล้อมฯ

0117 โครงการ Smart Headquarter

0119 โครงการที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน

0125 โครงการพัฒนามาตรฐานการให้บริการทางอาชีวเวชกรรมใน รพ.ทบ.

0130 โครงการอบรมความรู้พื้นฐานด้านอาชีวอนามัย สำหรับบุคลากรทางการแพทย์

โครงการที่ยังไม่เริ่มดำเนินการ (เป้า 1)

0120 โครงการจัดการความรู้ (KM) หน่วยสายแพทย์

แผนพัฒนาฯ 1/5

0122 แผนงานพัฒนาระบบจัดการกำลังพลเหล่าทหารแพทย์ (เริ่มปี 63)

แผนพัฒนาฯ 3/17

0124 แผนงานจัดเตรียมความพร้อมเพื่อการระดมสรรพกำลังด้านการแพทย์ (เริ่มปี 63)

แผนพัฒนาฯ 3/4

0123 โครงการตามแผนงานพัฒนาความเป็นทหารอาชีพ (เลื่อนจากปี 62)

0131 โครงการ Smart office

0132 โครงการปรับปรุงเครื่องเสียง/ระบบภาพห้องประชุมฯ (Smart Headquarter2)

โครงการที่ไม่ดำเนินการต่อ(เป้า1)

0115 โครงการเชิดชูเกียรติกำลังพลเหล่าแพทย์ (สิ้นสุดปี 61)

0101 โครงการระบบฐานข้อมูลสุขภาพครอบครัวกำลังพล ทบ. (สิ้นสุดปี 61)

0106 โครงการระบบติดตามตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์ ศพม. (ไม่ดำเนินการ)

0105 โครงการบูรณาการการจัดทำและจัดเก็บเอกสาร ศพม. และ นขต.ศพม. (ไม่ดำเนินการ)

0118 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกำลังพล พบ. (ไม่ดำเนินการ)