ปีงบประมาณ 2560
 เป้าหมาย : N/A
 3 เดือน  6 เดือน  9 เดือน  12 เดือน
ปีงบประมาณ 2561
 เป้าหมาย : N/A
 3 เดือน  6 เดือน  9 เดือน  12 เดือน
ปีงบประมาณ 2562
 เป้าหมาย : 50
 3 เดือน  6 เดือน  9 เดือน  12 เดือน
ปีงบประมาณ 2563
 เป้าหมาย : 75
 3 เดือน  6 เดือน  9 เดือน  12 เดือน
ปีงบประมาณ 2564
 เป้าหมาย : 100
 3 เดือน  6 เดือน  9 เดือน  12 เดือน
ปีงบประมาณ 2560
 เป้าหมาย : N/A
 3 เดือน  6 เดือน  9 เดือน  12 เดือน
ปีงบประมาณ 2561
 เป้าหมาย : N/A
 3 เดือน  6 เดือน  9 เดือน  12 เดือน
ปีงบประมาณ 2562
 เป้าหมาย : ์N/A
 3 เดือน  6 เดือน  9 เดือน  12 เดือน
ปีงบประมาณ 2563
 เป้าหมาย : ร้อยละ 50
 3 เดือน  6 เดือน  9 เดือน  12 เดือน
ปีงบประมาณ 2564
 เป้าหมาย : ร้อยละ 100
 3 เดือน  6 เดือน  9 เดือน  12 เดือน
ปีงบประมาณ 2560
 เป้าหมาย : N/A
 3 เดือน  6 เดือน  9 เดือน  12 เดือน
ปีงบประมาณ 2561
 เป้าหมาย : 70
 3 เดือน  6 เดือน  9 เดือน  12 เดือน

78.38

ปีงบประมาณ 2562
 เป้าหมาย : 80
 3 เดือน  6 เดือน  9 เดือน  12 เดือน

76.6

ปีงบประมาณ 2563
 เป้าหมาย : 85
 3 เดือน  6 เดือน  9 เดือน  12 เดือน
ปีงบประมาณ 2564
 เป้าหมาย : 90
 3 เดือน  6 เดือน  9 เดือน  12 เดือน
ปีงบประมาณ 2560
 เป้าหมาย : N/A
 3 เดือน  6 เดือน  9 เดือน  12 เดือน
ปีงบประมาณ 2561
 เป้าหมาย : N/A
 3 เดือน  6 เดือน  9 เดือน  12 เดือน
ปีงบประมาณ 2562
 เป้าหมาย : 30
 3 เดือน  6 เดือน  9 เดือน  12 เดือน

38

ปีงบประมาณ 2563
 เป้าหมาย : 50
 3 เดือน  6 เดือน  9 เดือน  12 เดือน
ปีงบประมาณ 2564
 เป้าหมาย : 70
 3 เดือน  6 เดือน  9 เดือน  12 เดือน
กลยุทธ์ แผนงาน โครงการ

พัฒนาฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศที่จำเป็นต่อภารกิจและองค์ความรู้

แผนพัฒนาฯ 1/8

0102 โครงการจัดทำแผนแม่บทสารสนเทศ

0107 โครงการประชุมทางไกล

0128 โครงการพัฒนาระบบสถิติข้อมูลการให้บริการของหน่วยสายแพทย์ (AMEDstat)

ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

แผนพัฒนาฯ 1/6

0109 โครงการจัดทำและติดตามแผนแม่บทแห่งการเรียนรู้

0127 โครงการพัฒนาบุคลากรด้านพฤติกรรมวินัย 5 ประการ

แผนพัฒนาฯ 1/7

0110 โครงการพัฒนาการศึกษาทางไกลโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนพัฒนาฯ 3/5

0111 โครงการพัฒนาสมรรถนะกำลังพลเหล่าแพทย์

สร้างกฎระเบียบและธรรมาภิบาล

แผนพัฒนาฯ 1/10

0114 โครงการโรงพยาบาลคุณธรรม

0129 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำบัญชีรายรับของสถานพยาบาล

มุ่งเน้นการปรับโครงสร้างและสภาพแวดล้อมฯ

0117 โครงการ Smart Headquarter

0119 โครงการที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน

0125 โครงการพัฒนามาตรฐานการให้บริการทางอาชีวเวชกรรมใน รพ.ทบ.

0130 โครงการอบรมความรู้พื้นฐานด้านอาชีวอนามัย สำหรับบุคลากรทางการแพทย์

โครงการที่ยังไม่เริ่มดำเนินการ (เป้า 1)

0120 โครงการจัดการความรู้ (KM) หน่วยสายแพทย์

แผนพัฒนาฯ 1/5

0122 แผนงานพัฒนาระบบจัดการกำลังพลเหล่าทหารแพทย์ (เริ่มปี 63)

แผนพัฒนาฯ 3/17

0124 แผนงานจัดเตรียมความพร้อมเพื่อการระดมสรรพกำลังด้านการแพทย์ (เริ่มปี 63)

แผนพัฒนาฯ 3/4

0123 โครงการตามแผนงานพัฒนาความเป็นทหารอาชีพ (เลื่อนจากปี 62)

โครงการที่ไม่ดำเนินการต่อ(เป้า1)

0115 โครงการเชิดชูเกียรติกำลังพลเหล่าแพทย์ (สิ้นสุดปี 61)

0101 โครงการระบบฐานข้อมูลสุขภาพครอบครัวกำลังพล ทบ. (สิ้นสุดปี 61)

0106 โครงการระบบติดตามตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์ ศพม. (ไม่ดำเนินการ)

0105 โครงการบูรณาการการจัดทำและจัดเก็บเอกสาร ศพม. และ นขต.ศพม. (ไม่ดำเนินการ)

โครงการ Smart office

0118 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกำลังพล พบ. (ไม่ดำเนินการ)