ปีงบประมาณ 2561
 เป้าหมาย : N/A
 3 เดือน  6 เดือน  9 เดือน  12 เดือน

423

ปีงบประมาณ 2562
 เป้าหมาย : 600
 3 เดือน  6 เดือน  9 เดือน  12 เดือน

612

ปีงบประมาณ 2563
 เป้าหมาย : 800
 3 เดือน  6 เดือน  9 เดือน  12 เดือน

994

ปีงบประมาณ 2564
 เป้าหมาย : 1000
 3 เดือน  6 เดือน  9 เดือน  12 เดือน
ปีงบประมาณ 2561
 เป้าหมาย : N/A
 3 เดือน  6 เดือน  9 เดือน  12 เดือน
ปีงบประมาณ 2562
 เป้าหมาย : 5
 3 เดือน  6 เดือน  9 เดือน  12 เดือน

5

ปีงบประมาณ 2563
 เป้าหมาย : 10
 3 เดือน  6 เดือน  9 เดือน  12 เดือน

10

ปีงบประมาณ 2564
 เป้าหมาย : 20
 3 เดือน  6 เดือน  9 เดือน  12 เดือน
กลยุทธ์ แผนงาน โครงการ

ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายด้านการวิจัยและนวัตกรรม

0201 โครงการสร้างเครือข่ายพันธมิตรเพื่อการวิจัย

พัฒนาหน่วยงานสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม

0211 โครงการพัฒนาระบบรวบรวมและขยายผลนวัตกรรม (V-Share)

ส่งเสริมศักยภาพนักวิจัย

0206 โครงการส่งเสริม R2R ทางทันตกรรม

แผนพัฒนาฯ 1/9

0207 โครงการส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่

โครงการที่ยังไม่เริ่มดำเนินการ (เป้า 2)

0210 โครงการจัดทำฐานข้อมูลงานวิจัย กรมแพทย์ทหารบก (เลื่อนจากปี 62)

โครงการที่ไม่ดำเนินการต่อ(เป้า2)

0203 โครงการพัฒนาระบบการจัดการงานพิจารณาโครงการวิจัย พบ.

0204 โครงการส่งเสริมการวิจัย/นวัตกรรม และ R2R ทางการแพทย์

0202 โครงการมหกรรมวิจัยราชวิถี - โยธี - 4 เหล่า (สิ้นสุดปี 61)

0205 โครงการพัฒนาการทำงานด้วยหลักวิจัย รร.สร.พบ. (สิ้นสุดปี 61)

0208 โครงการสร้างเสริมและพัฒนาการผลิตผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ วพบ.

0209 โครงการพัฒนาระบบงานวิจัยด้านการแพทย์ ทบ. (ศพม.)

ส่งเสริมแนวคิดการวิจัยและนวัตกรรมแบบครบวงจร