ปีงบประมาณ 2560
 เป้าหมาย : ์N/A
 3 เดือน  6 เดือน  9 เดือน  12 เดือน
ปีงบประมาณ 2561
 เป้าหมาย : 50%
 3 เดือน  6 เดือน  9 เดือน  12 เดือน

34.1

58.3

60.12

95

ปีงบประมาณ 2562
 เป้าหมาย : 92
 3 เดือน  6 เดือน  9 เดือน  12 เดือน

30

ปีงบประมาณ 2563
 เป้าหมาย : 100
 3 เดือน  6 เดือน  9 เดือน  12 เดือน
ปีงบประมาณ 2564
 เป้าหมาย : 100
 3 เดือน  6 เดือน  9 เดือน  12 เดือน
ปีงบประมาณ 2560
 เป้าหมาย : ์N/A
 3 เดือน  6 เดือน  9 เดือน  12 เดือน
ปีงบประมาณ 2561
 เป้าหมาย : ์N/A
 3 เดือน  6 เดือน  9 เดือน  12 เดือน
ปีงบประมาณ 2562
 เป้าหมาย : 36
 3 เดือน  6 เดือน  9 เดือน  12 เดือน
ปีงบประมาณ 2563
 เป้าหมาย : 92
 3 เดือน  6 เดือน  9 เดือน  12 เดือน
ปีงบประมาณ 2564
 เป้าหมาย : 100
 3 เดือน  6 เดือน  9 เดือน  12 เดือน
ปีงบประมาณ 2560
 เป้าหมาย : ์N/A
 3 เดือน  6 เดือน  9 เดือน  12 เดือน
ปีงบประมาณ 2561
 เป้าหมาย : 1
 3 เดือน  6 เดือน  9 เดือน  12 เดือน

3

ปีงบประมาณ 2562
 เป้าหมาย : 3
 3 เดือน  6 เดือน  9 เดือน  12 เดือน
ปีงบประมาณ 2563
 เป้าหมาย : 4
 3 เดือน  6 เดือน  9 เดือน  12 เดือน
ปีงบประมาณ 2564
 เป้าหมาย : 6
 3 เดือน  6 เดือน  9 เดือน  12 เดือน
ปีงบประมาณ 2560
 เป้าหมาย : ์N/A
 3 เดือน  6 เดือน  9 เดือน  12 เดือน
ปีงบประมาณ 2561
 เป้าหมาย : ปี 2561 ดำเนินการทดลองใช้ในการฝึกร่วมกับต่างชาติ อย่างน้อย 1 เล่ม
 3 เดือน  6 เดือน  9 เดือน  12 เดือน

100

ปีงบประมาณ 2562
 เป้าหมาย : ปี 62 เล่มที่ได้ดำเนินการทดลองใช้ใน ปี 61 ผ่านการอนุมัติจาก จก.พบ.(อย่างน้อย 1 เล่ม)
 3 เดือน  6 เดือน  9 เดือน  12 เดือน
ปีงบประมาณ 2563
 เป้าหมาย : ปี 63 เล่มที่ได้ผ่านการอนุมัติจาก จก.พบ.ในปี 62 นำไปทดลองใช้และแก้ไข (อย่างน้อย 1 เล่ม)
 3 เดือน  6 เดือน  9 เดือน  12 เดือน
ปีงบประมาณ 2564
 เป้าหมาย : ปี 64 เล่มที่ จก.พบ.อนุมัติ และปรับแก้แล้ว ได้รับการอนุมัติจาก จก.ยศ.พบ.และประกาศใช้ (อย่างน้อย 1 เล่ม)
 3 เดือน  6 เดือน  9 เดือน  12 เดือน
กลยุทธ์ แผนงาน โครงการ

การพัฒนามาตรฐานกระบวรการแพทย์ในสนาม

แผนพัฒนาฯ 3/18

0501 โครงการพัฒนาหลักนิยมและคู่มือราชการสนาม 12 เล่ม

0512 โครงการพัฒนาหลักนิยมฯ (โดยหน่วยรับผิดชอบ)

แผนพัฒนาฯ 3/9

0519 โครงการพัฒนามาตรฐานหลักสูตรด้านการแพทย์ทหาร

ใช้กระบวนการกำหนดทรัพยากร

แผนพัฒนาฯ 3/5

0503 โครงการพัฒนาความพร้อมรบด้านกำลังพลในเชิงคุณภาพ

แผนพัฒนาฯ 3/13

0507 โครงการพัฒนามาตรฐานนายสิบเสนารักษ์และทหารกองประจำการเหล่า พ.

โครงการที่ยังไม่เริ่มดำเนินการ (เป้า 5)

0502 โครงการแปลตำรา ยศ.ทบ. (เริ่มปี 63)

0511 โครงการฝึกอบรมผู้ทำการในอากาศทางการแพทย์ชั้นต้น หน่วยสายแพทย์ ทบ. (เริ่มปี 63)

แผนพัฒนาฯ 3/16

0509 แผนงานพัฒนาแผนทางการแพทย์ (เริ่มปี 63)

แผนพัฒนาฯ 2/3

0513 แผนงานพัฒนาหลักสูตรนายสิบทันตกรรม (เริ่มปี 63)