ปีงบประมาณ 2560
 เป้าหมาย : N/A
 3 เดือน  6 เดือน  9 เดือน  12 เดือน
ปีงบประมาณ 2561
 เป้าหมาย : N/A
 3 เดือน  6 เดือน  9 เดือน  12 เดือน
ปีงบประมาณ 2562
 เป้าหมาย : 70
 3 เดือน  6 เดือน  9 เดือน  12 เดือน

69.48

ปีงบประมาณ 2563
 เป้าหมาย : 80
 3 เดือน  6 เดือน  9 เดือน  12 เดือน
ปีงบประมาณ 2564
 เป้าหมาย : 90
 3 เดือน  6 เดือน  9 เดือน  12 เดือน
กลยุทธ์ แผนงาน โครงการ

พัฒนากระบวนการบริการแพทย์ตามบริบท รพ.ทบ. แต่ละระดับ

แผนพัฒนาฯ 2/2

0401 โครงการพัฒนากระบวนการสำคัญด้านการรักษาพยาบาลตามบริบท รพ.ทบ.

ส่งเสริมการมีศูนย์ความเป็นเลิศตามบริบทของหน่วย

แผนพัฒนาฯ 2/2

0403 โครงการส่งเสริมศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์/ศูนย์แพทย์เฉพาะทาง

โครงการที่ยังไม่เริ่มดำเนินการ (เป้า 4)

แผนพัฒนาฯ 2/6

0408 แผนงานปรับปรุงแนวทางจัดหายุทโธปกรณ์และ สป.สายแพทย์ (เริ่มปี 63)

โครงการที่ไม่ดำเนินการต่อ(เป้า4)

0404 โครงการส่งเสริมการวิเคราะห์ระบบงานและการปรับปรุงกระบวนการ (สิ้นสุดปี 61)

0405 โครงการศึกษาต่อเนื่องทางทันตกรรม (สิ้นสุดปี 61)

0406 โครงการฝึกอบรมเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในหน่วยทหาร (สิ้นสุดปี 61)

0409 โครงการจัดตั้งศูนย์ประสานงาน เครือข่าย รพ.ทบ.

0402 โครงการ Stroke Fastrack (ไม่ดำเนินการ)