ปีงบประมาณ 2560
 เป้าหมาย : N/A
 3 เดือน  6 เดือน  9 เดือน  12 เดือน
ปีงบประมาณ 2561
 เป้าหมาย : ร้อยละ 82.5
 3 เดือน  6 เดือน  9 เดือน  12 เดือน

80.93

ปีงบประมาณ 2562
 เป้าหมาย : ร้อยละ 85
 3 เดือน  6 เดือน  9 เดือน  12 เดือน

70

ปีงบประมาณ 2563
 เป้าหมาย : ร้อยละ 87.5
 3 เดือน  6 เดือน  9 เดือน  12 เดือน
ปีงบประมาณ 2564
 เป้าหมาย : ร้อยละ 90
 3 เดือน  6 เดือน  9 เดือน  12 เดือน
ปีงบประมาณ 2560
 เป้าหมาย : N/A
 3 เดือน  6 เดือน  9 เดือน  12 เดือน
ปีงบประมาณ 2561
 เป้าหมาย : N/A
 3 เดือน  6 เดือน  9 เดือน  12 เดือน
ปีงบประมาณ 2562
 เป้าหมาย : 60
 3 เดือน  6 เดือน  9 เดือน  12 เดือน
ปีงบประมาณ 2563
 เป้าหมาย : 80
 3 เดือน  6 เดือน  9 เดือน  12 เดือน
ปีงบประมาณ 2564
 เป้าหมาย : 100
 3 เดือน  6 เดือน  9 เดือน  12 เดือน
ปีงบประมาณ 2560
 เป้าหมาย : N/A
 3 เดือน  6 เดือน  9 เดือน  12 เดือน
ปีงบประมาณ 2561
 เป้าหมาย : N/A
 3 เดือน  6 เดือน  9 เดือน  12 เดือน
ปีงบประมาณ 2562
 เป้าหมาย : ร้อยละ 5
 3 เดือน  6 เดือน  9 เดือน  12 เดือน
ปีงบประมาณ 2563
 เป้าหมาย : ร้อยละ 10
 3 เดือน  6 เดือน  9 เดือน  12 เดือน
ปีงบประมาณ 2564
 เป้าหมาย : ร้อยละ 15
 3 เดือน  6 เดือน  9 เดือน  12 เดือน
ปีงบประมาณ 2560
 เป้าหมาย : N/A
 3 เดือน  6 เดือน  9 เดือน  12 เดือน

96.12

ปีงบประมาณ 2561
 เป้าหมาย : N/A
 3 เดือน  6 เดือน  9 เดือน  12 เดือน

95.87

ปีงบประมาณ 2562
 เป้าหมาย : 96
 3 เดือน  6 เดือน  9 เดือน  12 เดือน

94.04

ปีงบประมาณ 2563
 เป้าหมาย : 97
 3 เดือน  6 เดือน  9 เดือน  12 เดือน

96.85

ปีงบประมาณ 2564
 เป้าหมาย : 98
 3 เดือน  6 เดือน  9 เดือน  12 เดือน
ปีงบประมาณ 2560
 เป้าหมาย : N/A
 3 เดือน  6 เดือน  9 เดือน  12 เดือน
ปีงบประมาณ 2561
 เป้าหมาย : N/A
 3 เดือน  6 เดือน  9 เดือน  12 เดือน
ปีงบประมาณ 2562
 เป้าหมาย : ร้อยละ 40
 3 เดือน  6 เดือน  9 เดือน  12 เดือน
ปีงบประมาณ 2563
 เป้าหมาย : ร้อยละ 60
 3 เดือน  6 เดือน  9 เดือน  12 เดือน
ปีงบประมาณ 2564
 เป้าหมาย : ร้อยละ 80
 3 เดือน  6 เดือน  9 เดือน  12 เดือน
กลยุทธ์ แผนงาน โครงการ

มุ่งเน้นกระบวนการสำคัญ ด้านการบริหารจัดการ

แผนพัฒนาฯ 1/1

0309 โครงการปรับปรุงโครงสร้าง พบ. และหน่วยขึ้นตรง

แผนพัฒนาฯ 2/1

0312 โครงการปรับปรุงโครงสร้าง รพ.ทบ.

แผนพัฒนาฯ 2/7

0302 โครงการจัดตั้งศูนย์สอบเทียบเครื่องมือแพทย์

แผนพัฒนาฯ 3/3

0314 โครงการพัฒนาความพร้อมรบด้านกำลังพลในเชิงปริมาณ

0308 โครงการปรับปรุงระบบติดตามความก้าวหน้า (วอร์รูม) ยุทธศาสตร์ พบ.

0307 โครงการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการประจำปี ตามกรอบยุทธศาสตร์ พบ. 60-64

0315 โครงการปรับโครงสร้างศูนย์แพทย์ทหารอาเซียน และจัดตั้งศูนย์ประสานงานฯ

0328 โครงการพัฒนาระบบราชการ ตามกรอบ PMQA ทบ. ภาพรวม

0331 โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการอำนวยการ ศพม.

0332 โครงการพัฒนาการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

0329 โครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจต่อปัญหาสำคัญด้านการบริหารหน่วยสายแพทย์

พัฒนาระบบบริการทางการแพทย์แบบเป็นพื้นที่(AMS)

แผนพัฒนาฯ 3/14

0305 โครงการพัฒนาระบบอำนวยการตามกรอบ AMS

พัฒนาระบบควบคุม สป.สาย พ.

0321 โครงการปรับปรุงแนวทางการสนับสนุน สป.สาย แพทย์ แบบเป็นพื้นที่

0322 โครงการจัดการสินทรัพย์ภายใต้ศูนย์ต้นทุน พบ.

ปรับปรุงแนวทางการจัดหา สป.สาย พ.

แผนพัฒนาฯ 1/8

0323 โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารพัสดุ พบ.

แผนพัฒนาฯ 2/6

0324 โครงการพัฒนาการจัดหายุทโธปกรณ์ และ สป.สายแพทย์

พัฒนาระบบการซ่อมบำรุง สป. สาย พ.

0325 โครงการปรับปรุงแนวทางการซ่อมบำรุง สป.สาย พ.

โครงการเสนอ ปี 63 (เป้า 3)

โครงการติดตามความก้าวหน้ายุทธศาสตร์ ศพม. 60 - 64

โครงการที่ไม่ดำเนินการต่อ(เป้า3)

0311 โครงการแผนพัฒนาโครงสร้างการจัด รร.สร.พบ.

0317 โครงการพัฒนาระบบค้นหาคุณลักษณะเฉพาะ

0306 โครงการบูรณาการงานทันตกรรมตามกรอบ AMS (สิ้นสุดปี 61)

0320 โครงการปรับปรุงข้อมูลสถานภาพ สป. สาย พ.

0303 โครงการพัฒนาบริหารจัดการงบประมาณสนับสนุนยุทธศาสตร์ กรมแพทย์ทหารบก

0316 โครงการ 1 ปี ยุทธศาสตร์ พบ. 60-64 (สิ้นสุดปี 61)

0330 โครงการจัดสัมมนาทักษะการคิดเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารหน่วยงานใน ศพม. และ นขต.

0313 แผนงานพัฒนาประสิทธิภาพด้านการแพทย์เชิงยุทธวิธี ทบ. (ไม่ดำเนินการ)

0318 โครงการอบรมฝ่ายอำนวยการหน่วยสายแพทย์ ทบ. (ไม่ดำเนินการ)

แผนพัฒนาฯ 1/4

0326 โครงการตามแผนพัฒนาระบบปฏิบัติการภายใน บก.พบ.

แผนพัฒนาฯ 1/2

0310 โครงการแผนพัฒนาโครงสร้างการจัด ศพม.

โครงการที่ยังไม่เริ่มดำเนินการ (เป้า 3)