ปีงบประมาณ 2560
 เป้าหมาย : ์N/A
 3 เดือน  6 เดือน  9 เดือน  12 เดือน
ปีงบประมาณ 2561
 เป้าหมาย : ์N/A
 3 เดือน  6 เดือน  9 เดือน  12 เดือน
ปีงบประมาณ 2562
 เป้าหมาย : 80
 3 เดือน  6 เดือน  9 เดือน  12 เดือน

25

ปีงบประมาณ 2563
 เป้าหมาย : 90
 3 เดือน  6 เดือน  9 เดือน  12 เดือน
ปีงบประมาณ 2564
 เป้าหมาย : 100
 3 เดือน  6 เดือน  9 เดือน  12 เดือน
ปีงบประมาณ 2560
 เป้าหมาย : ์N/A
 3 เดือน  6 เดือน  9 เดือน  12 เดือน
ปีงบประมาณ 2561
 เป้าหมาย : ์N/A
 3 เดือน  6 เดือน  9 เดือน  12 เดือน
ปีงบประมาณ 2562
 เป้าหมาย : 5
 3 เดือน  6 เดือน  9 เดือน  12 เดือน

5

ปีงบประมาณ 2563
 เป้าหมาย : 5
 3 เดือน  6 เดือน  9 เดือน  12 เดือน
ปีงบประมาณ 2564
 เป้าหมาย : 5
 3 เดือน  6 เดือน  9 เดือน  12 เดือน
ปีงบประมาณ 2560
 เป้าหมาย : ์N/A
 3 เดือน  6 เดือน  9 เดือน  12 เดือน
ปีงบประมาณ 2561
 เป้าหมาย : ์N/A
 3 เดือน  6 เดือน  9 เดือน  12 เดือน
ปีงบประมาณ 2562
 เป้าหมาย : 1
 3 เดือน  6 เดือน  9 เดือน  12 เดือน

3

ปีงบประมาณ 2563
 เป้าหมาย : 2
 3 เดือน  6 เดือน  9 เดือน  12 เดือน
ปีงบประมาณ 2564
 เป้าหมาย : 3
 3 เดือน  6 เดือน  9 เดือน  12 เดือน
กลยุทธ์ แผนงาน โครงการ

ส่งเสริมการได้รับรางวัล และการรับรองมาตรฐาน ของหน่วยสายแพทย์ กำลังพลเหล่า พ.

แผนพัฒนาฯ 1/10

0802 โครงการส่งเสริมการรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (HA)

0803 โครงการส่งเสริมการรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการพยาธิISO 15189

0804 โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ (EdPex) วพม.

0805 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านการศึกษา วพบ.ตามเกณฑ์ EdPex

0807 โครงการส่งเสริมการขอรับรางวัลเลิศรัฐ หน่วยสายแพทย์ ทบ.

0811 โครงการพัฒนาคลินิกทันตกรรม รพ.ทบ.สู่การรับรองมาตรฐาน TDCA

0812 โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการ สวพท. ตามมาตรฐาน ISO 17025

โครงการที่ไม่ดำเนินการ

0801 โครงการพัฒนากรมแพทย์ทหารบกเพื่อการรับรองการเป็นองค์กรสมรรถนะสูงตามกรอบ PMQA (ไม่ดำเนินการ)

0809 โครงการสมัครขอรับรางวัล ASPIRE AWARD จาก AMEE

0808 โครงการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาแพทยศาสตร์ตามเกณฑ์ WFME

0810 โครงการสมัครขอรับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) ของวพม. (รวมกับ0804)

โครงการเสนอปี63 (เป้า 8)