ปีงบประมาณ 2560
 เป้าหมาย : ์N/A
 3 เดือน  6 เดือน  9 เดือน  12 เดือน
ปีงบประมาณ 2561
 เป้าหมาย : ์N/A
 3 เดือน  6 เดือน  9 เดือน  12 เดือน
ปีงบประมาณ 2562
 เป้าหมาย : 80
 3 เดือน  6 เดือน  9 เดือน  12 เดือน

25

ปีงบประมาณ 2563
 เป้าหมาย : 90
 3 เดือน  6 เดือน  9 เดือน  12 เดือน
ปีงบประมาณ 2564
 เป้าหมาย : 100
 3 เดือน  6 เดือน  9 เดือน  12 เดือน
ปีงบประมาณ 2560
 เป้าหมาย : ์N/A
 3 เดือน  6 เดือน  9 เดือน  12 เดือน
ปีงบประมาณ 2561
 เป้าหมาย : ์N/A
 3 เดือน  6 เดือน  9 เดือน  12 เดือน
ปีงบประมาณ 2562
 เป้าหมาย : 5
 3 เดือน  6 เดือน  9 เดือน  12 เดือน

5

ปีงบประมาณ 2563
 เป้าหมาย : 5
 3 เดือน  6 เดือน  9 เดือน  12 เดือน
ปีงบประมาณ 2564
 เป้าหมาย : 5
 3 เดือน  6 เดือน  9 เดือน  12 เดือน
ปีงบประมาณ 2560
 เป้าหมาย : ์N/A
 3 เดือน  6 เดือน  9 เดือน  12 เดือน
ปีงบประมาณ 2561
 เป้าหมาย : ์N/A
 3 เดือน  6 เดือน  9 เดือน  12 เดือน
ปีงบประมาณ 2562
 เป้าหมาย : 1
 3 เดือน  6 เดือน  9 เดือน  12 เดือน

3

ปีงบประมาณ 2563
 เป้าหมาย : 2
 3 เดือน  6 เดือน  9 เดือน  12 เดือน
ปีงบประมาณ 2564
 เป้าหมาย : 3
 3 เดือน  6 เดือน  9 เดือน  12 เดือน
กลยุทธ์ แผนงาน โครงการ

ส่งเสริมการได้รับรางวัล และการรับรองมาตรฐาน ของหน่วยสายแพทย์ กำลังพลเหล่า พ.

แผนพัฒนาฯ 1/10

0802 โครงการพัฒนากระบวนการเพื่อการรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (HA)

0803 โครงการส่งเสริมห้องปฏิบัติการพยาธิตามมาตรฐาน ISO 15189

0804 โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ วพม. (EdPex)

0805 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านการศึกษา วพบ. (EdPex)

0808 โครงการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาแพทยศาสตร์ตามเกณฑ์ WFME

0809 โครงการสมัครขอรับรางวัล ASPIRE AWARD จาก AMEE

0807 โครงการส่งเสริมการขอรับรางวัลเลิศรัฐ หน่วยสายแพทย์ ทบ.

0811 โครงการพัฒนาคลินิกทันตกรรม รพ.ทบ.สู่การรับรองกระบวนการพัฒนาคุณภาพ TDCA

โครงการเสนอปี63 (เป้า 8)

0812 โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการ สวพท. ตามมาตรฐาน ISO 17025

โครงการที่ไม่ดำเนินการต่อ(เป้า8)

0801 โครงการพัฒนากรมแพทย์ทหารบกเพื่อการรับรองการเป็นองค์กรสมรรถนะสูงตามกรอบ PMQA (ไม่ดำเนินการ)

0810 โครงการสมัครขอรับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) ของวพม. (ไม่ดำเนินการ)