ประเด็นยุทธศาสตร์
เป็นองค์กร
สมรรถนะสูง
เป็นเลิศด้าน
การบริการแพทย์ในที่ตั้ง
เป็นเลิศด้าน
การบริการแพทย์ในสนาม
มีบทบาทนำด้านการบริการทหาร
ในภูมิภาค