ยุทธศาสตร์ กรมแพทย์ทหารบก
พ.ศ. 2560 - 2564

เป็นองค์กรด้านการแพทย์ทหาร ที่เป็นที่เชื่อมั่นของกองทัพ ประชาชน และภูมิภาค